THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG

STT Đơn vị Số lượng hoạt động
1 Trường Đại Học Mở Hà Nội 21
2 Phòng Tổ Chức - Hành Chính 0
3 Phòng Kế Hoạch - Tài Chính 0
4 Phòng Quản Lý Đào Tạo 0
5 Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên 8
6 Phòng KT & QLCL 0
7 Phòng QLKH & ĐN 0
8 Phòng Thanh Tra 16
9 Khoa Công Nghệ Thông Tin 0
10 Khoa Công Nghệ Điện Tử - Thông Tin 6
11 Khoa Công Nghệ Sinh Học 0
12 Khoa Du Lịch 17
13 Khoa Kinh Tế 5
14 Khoa Tài Chính Ngân Hàng 0
15 Khoa Luật 3
16 Khoa Kiến Trúc 0
17 Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp 10
18 Khoa Tiếng Anh 4
19 Khoa Tiếng Trung Quốc 8
20 Khoa Đào Tạo Từ Xa 15
21 Phòng Quản Trị Cơ Sở Vật Chất 12
22 Trung Tâm Elearning 3
23 Trung Tâm Đại Học Mở Tại Đà Nẵng 0
24 Trung Tâm Phát Triển Đào Tạo 10
25 Thư Viện 9
26 Trung Tâm GDTC & QPAN 13
27 Trung Tâm Công Nghệ Và Học Liệu 9
28 Ban Phát Triển Các Dự Án Công Nghệ 0
29 Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng ngắn hạn 0
30 Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên 0
31 Trung Tâm Đào Tạo Tiên Tiến 0
32 Trung Tâm Thông Tin Và Truyền Thông 22
33 Công Đoàn 0
34 Cán Bộ Ngoài HOU 0
35 Giảng Viên Thường Xuyên 0
36 Khoa Đào Tạo Cơ Bản 7