THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG

STT Đơn vị Số lượng hoạt động
1 Trường Đại Học Mở Hà Nội 10
2 Phòng Tổ Chức - Hành Chính 1
3 Phòng Kế Hoạch - Tài Chính 11
4 Phòng Quản Lý Đào Tạo 14
5 Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên 2
6 Phòng KT & QLCL 19
7 Phòng QLKH & ĐN 0
8 Phòng Thanh Tra 12
9 Khoa Công Nghệ Thông Tin 0
10 Khoa Công Nghệ Điện Tử - Thông Tin 0
11 Khoa Công Nghệ Sinh Học 2
12 Khoa Du Lịch 0
13 Khoa Kinh Tế 0
14 Khoa Tài Chính Ngân Hàng 4
15 Khoa Luật 12
16 Khoa Kiến Trúc 0
17 Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp 0
18 Khoa Tiếng Anh 0
19 Khoa Tiếng Trung Quốc 1
20 Khoa Đào Tạo Từ Xa 9
21 Khoa Sau Đại Học 0
22 Trung Tâm Elearning 0
23 Trung Tâm Đại Học Mở Tại Đà Nẵng 0
24 Trung Tâm Phát Triển Đào Tạo 21
25 Thư Viện 8
26 Trung Tâm GDTC & QPAN 0
27 Trung Tâm Công Nghệ Và Học Liệu 1
28 Ban Phát Triển Các Dự Án Công Nghệ 0
29 Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng ngắn hạn 7
30 Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên 1
31 Trung Tâm Đào Tạo Tiên Tiến 0
32 Trung Tâm Thông Tin Và Truyền Thông 10
33 Công Đoàn 0