THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG

STT Đơn vị Số lượng hoạt động
1 Trường Đại Học Mở Hà Nội 13
2 Phòng Tổ Chức - Hành Chính 0
3 Phòng Kế Hoạch - Tài Chính 4
4 Phòng Quản Lý Đào Tạo 22
5 Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên 0
6 Phòng KT & QLCL 24
7 Phòng QLKH & ĐN 0
8 Phòng Thanh Tra 8
9 Khoa Công Nghệ Thông Tin 1
10 Khoa Công Nghệ Điện Tử - Thông Tin 3
11 Khoa Công Nghệ Sinh Học 0
12 Khoa Du Lịch 0
13 Khoa Kinh Tế 0
14 Khoa Tài Chính Ngân Hàng 3
15 Khoa Luật 0
16 Khoa Kiến Trúc 2
17 Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp 0
18 Khoa Tiếng Anh 0
19 Khoa Tiếng Trung Quốc 0
20 Khoa Đào Tạo Từ Xa 6
21 Khoa Sau Đại Học 1
22 Trung Tâm Elearning 5
23 Trung Tâm Đại Học Mở Tại Đà Nẵng 0
24 Trung Tâm Phát Triển Đào Tạo 2
25 Trung Tâm Thông Tin Thư Viện 7
26 Trung Tâm GDTC & QPAN 5
27 Trung Tâm Công Nghệ Và Học Liệu 0
28 Ban Phát Triển Các Dự Án Công Nghệ 0
29 Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng ngắn hạn 1
30 Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên 0
31 Trung Tâm Đào Tạo Tiên Tiến 0