THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG

STT Đơn vị Số lượng hoạt động
1 Trường Đại Học Mở Hà Nội 18
2 Phòng Tổ Chức - Hành Chính 1
3 Phòng Kế Hoạch - Tài Chính 14
4 Phòng Quản Lý Đào Tạo 10
5 Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên 1
6 Phòng KT & QLCL 22
7 Phòng QLKH & ĐN 0
8 Phòng Thanh Tra 16
9 Khoa Công Nghệ Thông Tin 2
10 Khoa Công Nghệ Điện Tử - Thông Tin 3
11 Khoa Công Nghệ Sinh Học 0
12 Khoa Du Lịch 0
13 Khoa Kinh Tế 0
14 Khoa Tài Chính Ngân Hàng 4
15 Khoa Luật 1
16 Khoa Kiến Trúc 0
17 Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp 0
18 Khoa Tiếng Anh 0
19 Khoa Tiếng Trung Quốc 6
20 Khoa Đào Tạo Từ Xa 13
21 Khoa Sau Đại Học 4
22 Trung Tâm Elearning 8
23 Trung Tâm Đại Học Mở Tại Đà Nẵng 0
24 Trung Tâm Phát Triển Đào Tạo 0
25 Trung Tâm Thông Tin Thư Viện 9
26 Trung Tâm GDTC & QPAN 0
27 Trung Tâm Công Nghệ Và Học Liệu 0
28 Ban Phát Triển Các Dự Án Công Nghệ 1
29 Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng ngắn hạn 0
30 Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên 1
31 Trung Tâm Đào Tạo Tiên Tiến 0