THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG

STT Đơn vị Số lượng hoạt động
1 Trường Đại Học Mở Hà Nội 13
2 Phòng Tổ Chức - Hành Chính 0
3 Phòng Kế Hoạch - Tài Chính 5
4 Phòng Quản Lý Đào Tạo 2
5 Phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên 12
6 Phòng KT & QLCL 8
7 Phòng QLKH & ĐN 7
8 Phòng Thanh Tra 16
9 Khoa Công Nghệ Thông Tin 0
10 Khoa Công Nghệ Điện Tử - Thông Tin 4
11 Khoa Công Nghệ Sinh Học 3
12 Khoa Du Lịch 17
13 Khoa Kinh Tế 0
14 Khoa Tài Chính Ngân Hàng 4
15 Khoa Luật 5
16 Khoa Kiến Trúc 0
17 Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp 12
18 Khoa Tiếng Anh 4
19 Khoa Tiếng Trung Quốc 7
20 Khoa Đào Tạo Từ Xa 11
21 Phòng Quản Trị Cơ Sở Vật Chất 6
22 Trung Tâm Elearning 4
23 Trung Tâm Đại Học Mở Tại Đà Nẵng 0
24 Trung Tâm Phát Triển Đào Tạo 13
25 Thư Viện 10
26 Trung Tâm GDTC & QPAN 12
27 Trung Tâm Công Nghệ Và Học Liệu 1
28 Ban Phát Triển Các Dự Án Công Nghệ 0
29 Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng ngắn hạn 1
30 Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh Viên 0
31 Trung Tâm Đào Tạo Tiên Tiến 0
32 Trung Tâm Thông Tin Và Truyền Thông 6
33 Công Đoàn 0
34 Cán Bộ Ngoài HOU 0
35 Giảng Viên Thường Xuyên 0
36 Khoa Đào Tạo Cơ Bản 10