LỊCH TUẦN 51 - 2018

Đơn vị: Trường Đại Học Mở Hà Nội

Thống kê hoạt động Đăng nhập
# Sáng Chiều
Thứ Hai
17/12/2018

Tập huấn công tác ĐBCL

+ Thời gian: 07:45

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Nội dung: Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 và Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14 tháng 3 năm 2016.

+ Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch HĐT, Hiệu trưởng, Ban tổ chức và các học viên (theo Quyết định)

+ Ghi chú: Từ 07h45 đến 08h00 khai mạc; thời gian tập huấn từ ngày 17-19/12/2018; Sáng từ 08h00, chiều từ 14h00; Phòng KT&QLCL chuẩn bị

Họp chuẩn bị công tác Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và Học tập, triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

+ Thời gian: 11:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy, TP: TCHC, KHTC, CTCT&SV và VPNT

Hiệu trưởng triển khai công việc chuyên môn

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Thứ Ba
18/12/2018

Hiệu trưởng triển khai công tác chuyên môn

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Hiệu trưởng triển khai công tác chuyên môn

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Thứ Tư
19/12/2018

Hiệu trưởng triển khai công tác chuyên môn

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

+ Thành phần: Hiệu trưởng và các bộ phận chuyên môn (theo thông báo)

Hiệu trưởng triển khai công tác chuyên môn

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm:

Hội nghị CC, VC và NLĐ phòng TCHC

+ Thời gian: 17:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Toàn thể Viên chức và NLĐ của phòng

Thứ Năm
20/12/2018

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường A0

+ Thành phần: Toàn thể đảng viên Đảng bộ và khách mời

Nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường V2018-03: "Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài trong xu thế toàn cầu hóa tại Việt Nam"

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phan Mai

+ Thành phần: Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung và các thành viên (theo quyết định)

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN, P. KH-TC chuẩn bị

Họp BCH Công đoàn

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Góp ý BC hoạt động CĐ năm 2018, thông qua KH hoat động CĐ năm 2019, giới thiệu nhân sự Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2021

+ Thành phần: BCH công đoàn khóa IX, UBKT Công đoàn. Kính mời đại diện ĐU-BGH, Ban Thanh tra nhân dân NK 2016-2018

+ Ghi chú: Ban tổ chức thi đua CĐ và VPNT chuẩn bị

Hội nghị CC, VC và NLĐ khoa ĐT SĐH

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Khoa SĐH

+ Nội dung: Hội nghị CCVC Khoa SĐH theo hướng dẫn của trường

+ Thành phần: Toàn thể viên chức trong Khoa

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Nội dung: Góp ý BC hoạt động CĐ năm 2018, thông qua KH hoat động Công đoàn năm 2019.

+ Thành phần: Các đồng chí cán bộ công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Trường Đại học Mở Hà Nội; Kính mời đại diện ĐU-BGH, Ban Thanh tra nhân dân.

Hội nghị CC, VC và NLĐ Trung tâm NNTH&BDNH

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Văn phòng TT

+ Thành phần: Toàn thể cán bộ trung tâm

Hội nghị CCVC 2018 Khoa TCNH

+ Thời gian: 15:00

+ Địa điểm: Phòng Hội thảo

+ Thành phần: Toàn thể VC, NLĐ Khoa

Hội nghị Viên chức Khoa khoa ĐT Từ xa

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Văn phòng Khoa

+ Thành phần: Toàn thể Viên chức của khoa

Nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường V2018-04: "Nghiên cứu quyền bề mặt theo pháp luật dân sự Việt Nam"

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Nội dung: Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thị Hằng

+ Thành phần: Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung và các thành viên (theo quyết định)

+ Ghi chú: P.QLKH&ĐN, P. KH-TC chuẩn bị

Mít tinh kỷ niệm ngày TL QĐNDVN và ngày hội QPTD

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Đảng ủy, BGH, LĐ các đơn vị, BCH công đoàn mở rộng, Hội viên CLB CQN&LLTV, Khách mời, Mời chủ tịch hội sinh viên

Hội nghị viên chức Khoa Du lịch năm 2018

+ Thời gian: 16:00

+ Địa điểm: P203 Khu giảng đường Khoa Du lịch

+ Thành phần: Toàn thể VC, NLĐ của Khoa

Thứ Sáu
21/12/2018

Họp triển khai công tác bổ sung tài liệu cho Thư viện năm 2019

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Đại diện BGH, Đại diện LĐ: Phòng KHTC, TTCNHL, TTTT Thư viện

+ Ghi chú: Trung tâm TTTV chuẩn bị

Hội nghị viên chức Phòng QLKH&ĐN năm 2018

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng QLKH&ĐN (P 2.6)

+ Thành phần: Toàn thể VC của phòng

Hội nghị CCVC năm 2018 Khoa CNSH

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Khu giảng đường khoa Công nghệ Sinh học

+ Thành phần: Toàn thể viên chức, NLĐ của khoa

Họp nghiệm thu giáo trình môn: Sáng tác tranh khắc gỗ đen trắng

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: PVT Nguyễn Thị Nhung và các thành viên hội đồng theo quyết định

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Hội nghị Viên chức Phòng KT&QLCL

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Phòng KT&QLCL

+ Nội dung: Hội nghị cán bộ viên chức Phòng KT&QLCL năm 2018

+ Ghi chú: Toàn thể viên chức của phòng

Hội nghị CCVC&NLĐ Khoa Kinh tế năm 2018

+ Thời gian: 08:30

+ Địa điểm: Khu giảng đường 193 Vĩnh Hưng

+ Thành phần: Toàn thể Viên chức khoa Kinh tế

Hội nghị viên chức phòng Thanh tra năm 2018

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng Thanh tra

+ Thành phần: Toàn thể Viên chức của Phòng

Hội nghị CC, VC, NLĐ Trung tâm GDTC&QPAN năm 2018

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng họp Trường ĐH Mở Hà Nội (Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên)

+ Thành phần: Toàn thể VC Trung tâm

Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động TT E-learning năm 2018

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Hội trường A

+ Thành phần: Toàn thể VC, NLĐ của Trung tâm

Hội nghị CC, VC, NLĐ Phòng Công tác CT&SV

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn

+ Thành phần: Toàn thể VC, NLĐ Phòng CTCT&SV

Hội nghị viên chức Trung tâm PTĐT năm 2018

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Văn phòng Trung tâm PTĐT

+ Thành phần: Toàn thể Viên chức Trung tâm

Hội nghị CC, VC, NLĐ Khoa CN Điện tử - Thông tin

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Khu giảng đường Khoa CN Điện tử - Thông tin số 62 Phố Phan Đình Giót - Thanh xuân - Hà Nội

+ Thành phần: Toàn thể VC và NLĐ của Khoa CN Điện tử - Thông tin

Họp nghiệm thu giáo trình môn: Sáng tác tranh khắc gỗ màu

+ Thời gian: 09:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: PVT Nguyễn Thị Nhung và các thành viên hội đồng theo quyết định

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Họp nghiệm thu giáo trình môn: Nghệ thuật chữ

+ Thời gian: 10:00

+ Địa điểm: Phòng truyền thống

+ Thành phần: PVT Nguyễn Thị Nhung và các thành viên hội đồng theo quyết định

+ Ghi chú: Phòng QLKH&ĐN chuẩn bị

Họp BTC chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với HVSV năm học 2018-2019

+ Thời gian: 14:00

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban tổ chức (theo quyết định)

+ Ghi chú: Phòng CTCT&SV chuẩn bị

Họp Ban chỉ đạo Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau tốt nghiệp năm 2017

+ Thời gian: 15:30

+ Địa điểm: Phòng họp B

+ Thành phần: Ban chỉ đạo (theo quyết định) và thành viên tổ khảo sát thuộc các đơn vị

+ Ghi chú: Phòng CTCT&SV chuẩn bị

Thứ Bảy
22/12/2018

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng K112A

+ Thời gian: 08:00

+ Địa điểm: Hội trường T45- Trường Đại học Thủy lợi (145 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

+ Thành phần: Học viên (theo danh sách triệu tập)

+ Ghi chú: 7h30 học viên có mặt nhận tài liệu; thời gian học: ngày 22-23/12/2018.

Chủ Nhật
23/12/2018
+ Ghi chú: